Com7 Svarsservice allmänna villkor

besvarat.se

1. Besvarat.se samt eventuella av Besvarat.se anlitade underleverantörer är nedan kallad ”leverantören”.
2. Leverantören står till tjänst med besvarande av inkommande samtal och extra tjänster, etc. enligt det som står angivet i avtalet.
3. I avtalet ingår ej eventuella externa applikationer, terminaler, nätverksanslutningar, programvara samt funktion i nätverk och moln/växelanslutningar.
4. Arbete utförs vardagar 08-17, om ej annat specificeras i avtalet.
5. Leverantören skall tillgodose kundens behov genom att snarast möjligt svara på inkommande samtal.
6. Om leverantören inte svarar på samtalen enligt punkt 5 och sådan försening inte beror på kunden skall nedsättning av den fasta månadsavgiften ske med max 50%. Eventuellt vite summeras i enlighet med avtalets faktureringsperioder och krediteras på nästkommande faktura. Denna tillämpning kan göras max 1 gång per år och skall då även vara godkänd av leverantören. Eventuell reklamation skall göras inom 7 dagar efter den inträffade händelsen.
7. Leverantören äger rätten att när som helst utföra arbeten i sitt eget system såsom programmera systemet i syfte att förbättra och förebygga fel.
8. Kunden skall icke utan leverantörens medgivande utföra arbete eller förändra programmeringen (vidarekopplingen). Kunden skall ej heller utan leverantörens medgivande förändra förutsättningarna för detta.
9. Leverantören tar ej ansvar för fel eller brister i systemet som kan härledas till data- och telenät. Inga nättjänster ingår i detta avtal.
10. Leverantören tillämpar månadsfakturering i förskott av fasta avgifter. Rörliga avgifter faktureras i efterskott.
11. Kunden tilldelas inloggningsuppgifter för att själv kunna göra ändringar i kundportalen. Kunden ansvarar för att dessa uppgifter hanteras och lagras säkert. Om kunden önskar att leverantören genomför dessa ändringar utgår en kostnad av 149kr/tillfälle. Avgifter för ändrings- och utökningsarbete eller för andra åtgärder som överenskommits för varje enskilt fall betalas mot faktura i efterskott.
12. Detta avtal skall sägas upp skriftligen eller via e-post. Uppsägningen skall undertecknas eller aviseras av firmatecknare från kund och vara inskickad och mottagen av leverantören. Uppsägningstid är 3 kalendermånader om ej annat anges i avtalet.
13. Detta avtal kan endast överlåtas från kund/företag till ett annat företag efter sedvanlig kreditbedömning och godkännande från leverantören. För detta krävs att ett nytt avtal skrivs med det nya företaget eller att en överlåtelseblankett från leverantören skrivs under både av frånträdande och tillträdande kund. Startavgift kommer då tillfalla tillträdande kund.
14. Avtalet omfattar icke leverantören att åtgärda fel orsakade i strid med leverantörens föreskrifter, fel i annan utrustning, variationer i det elektriska spänningsnätet, strömavbrott, åska, brand, vattenflöde, frost, kemiska reaktioner eller andra på kundens utrustning menligt inverkande naturhändelse eller olyckshändelse.
15. Kunden har inte i något fall rätt till skadestånd, enligt annan ersättningsmodell än i punkt 6 för direkt eller indirekt skada, utebliven vinst eller skada på person eller egendom.
16. Leverantören äger rätt att ändra priset, priset skall vara i relation till eventuella pris- och kostnadsökningar.
17. Leverantören äger rätt att regelbundet göra sedvanlig kreditprövning.
18. Fakturor förfaller till betalning 10 dagar efter avsändandet om ej annat anges i avtalet.
19. Gällande mervärdesskatt samt faktureringsavgift tillkommer på alla fakturor.
20. Betalar kunden ej inom utsatt datum tillkommer dröjsmål med erläggande av betalning skall kunden erlägga ränta enligt paragraf 6, räntelagen på förfallet belopp.
21. Leverantören äger rätt att använda kunden som referens i positiv bemärkelse. Parterna äger ej rätt att till tredje man sprida information som kan påverka motstående part negativt.
22. Leverantören lagrar data, kontaktuppgifter, personuppgifter som behöver användas för att utföra tjänsten och inget annat, leverantören delar inte ut uppgifter enligt ovan annat än i det syftet. Leverantören arbetar för att skydda behandla uppgifter enligt GDPR.
23. Tillägg och ändringar anses som godkända av kund efter första betalda faktura om bekräftelse skriftligen uteblivit.
24. Avtalet är bindande för kunden genom dennes underskrift eller godkännande via mail och för leverantören först när avtalet är undertecknat eller godkänd via mail av registrerad firmatecknare. Eventuell muntliga eller skriftliga avtal/utfästelser gjorde av leverantören eller dess ombud gäller ej, såvida dessa inte skriftligen eller via mail godkänts av behörig firmatecknare hos leverantören.
25. Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag med Göteborgs tingsrätt.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.