Allriskförsäkring för finansierad utrustning

Nedanstående är en kort beskrivning av försäkring för finansierad utrustning. Här redogörs för de viktigaste undantagen och en sammanfattning av innehållet i försäkringen. Omfattningen i sin helhet framgår av försäkringsvillkoren. Det är villkoren som gäller vid skaderegleringen.

 

Vad försäkringen gäller för?

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad utrustning genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse (yttre påverkan) som har till följd att utrustningens värde minskas eller går förlorat.

Vid stöld eller annat tillgrepp av försäkrad utrustning lämnas ersättning om skadetillfället kan preciseras och om det men hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt, vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder.

 

När gäller försäkringen?

Försäkringen börjar gälla från och med den dag då utrustningen levererades, dock aldrig senare än vid den tidpunkt då försäkringstagaren övertar ansvaret för utrustningen. Försäkringen upphör att gälla vid utgången av i finansieringsavtalet angiven avtalstid.

 

Var försäkringen gäller?

Försäkringen gäller i Norden. För bärbar utrustning som understiger 100 000 SEK gäller försäkringen i hela världen.

 

Ersättning vid skada

Försäkrad dator repareras eller ersätts med ny eller likvärdig enhet.

 

Åtgärd vid skada

Skador ska anmälas så snart som möjligt efter att de inträffat.

Ta kontakt med din kontakt hos Com7 eller info@com7.se

 

Kvalificeringsbelopp

Försäkringen gäller med ett kvalificeringsbelopp om 1 000 kr per försäkrat objekt.

 

Om skadekostnaden överstiger 1 000 kr ersätts hela skadekostnaden. Observera att skador med reparations-/ skadekostnad understigande 1 000 kr inte ersätts.

 

Självrisk: 0 kr

 

Säkerhetsföreskrifter/ aktsamhetskrav

Utrustningen ska hanteras i enlighet med tillverkarens anvisningar, aktsamhets- och säkerhetsföreskrifter samt i övrigt så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras.

 

Vid stöld utan samband med inbrott beaktas särskilt vilka skyddsåtgärder som vidtagits med hänsyn till utrustningens värde och stöldbegärlighet.

 

Har anvisningar, säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskrav inte uppfyllts eller har instruktioner, säkerhetsföreskrifter och/eller skäliga säkerhetskrav inte efterlevts i förhållande till utrustningens värde och, vid stöld, risken för att bli stulen, minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag.

 

Viktiga undantag – vad försäkringen inte ersätter:

  • skada som kan ersättas av leverantörsgarantin och/eller leverantörsvillkor eller skada som leverantören eller återförsäljaren skall svara för enligt lag,
  • skada som beror på handhavandefel.
  • skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring eller färg-/formförändring.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.