Allmänna villkor A1 - Hyresavtal

Hyra, avgifter och övriga kostnader

Till i avtalet angiven hyra kommer mervärdesskatt som skall betalas av hyreskunden samtidigt med hyran. Därutöver skall hyreskunden betala kostnader, skatter och avgifter som är hänförliga till hyresobjektet och dess nyttjande, samt de avgifter som uthyraren i övrigt debiterar. Upplysning om gällande avgifter lämnas av uthyraren. Skatter och avgifter som debiteras av utomstående skall betalas vid anfordran, övriga debiteras löpande.

 

Undersökningsplikt och leveransgodkännande

Det åligger hyreskunden att omedelbart undersöka hyresobjektet vid leverans av detta.

Hyresobjektet leveransgodkänns av hyreskunden i enlighet med bestämmelserna på avtalets framsida eller genom att hyreskunden börjar använda hyresobjektet. Om hyresobjektet inte leveransgodkänns av hyreskunden skall denne omedelbart skriftligen meddela detta till leverantören med en kopia till uthyraren. Genom sin underskrift av avtalet godkänner hyreskunden att annan person än behörig firmatecknare hos hyreskunden med bindande verkan kan underteckna leveransgodkännande.

 

Fel eller brist i hyresobjektet

Beträffande leverans, leveranstid, garantitid, service etc gäller de särskilda och allmänna bestämmelser, som framgår av avtalet med leverantören eller i avsaknad av sådana bestämmelser, köplagen (1990:931) och/eller gällande branschsedvänja.

Fel eller brist i hyresobjektet berättigar således inte hyreskunden till uppskov med, innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Hyreskunden har att på samma sätt som om denne själv köpt hyresobjektet av leverantören ta emot och undersöka densamma samt framföra och fullfölja talan om fel eller brist direkt till leverantören.

Eventuell dröjsmålsränta och annan ersättning till leverantören som beror på hyreskundens dröjsmål med att lämna leveransgodkännande eller som leverantören i övrigt påför uthyraren, debiteras hyreskunden.

 

Äganderätt, pantsättning mm

Hyresobjektet är uthyrarens egendom. Hyreskunden förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt till hyresobjektet. Hyreskunden får således inte pantsätta eller överlåta hyresobjektet eller delar därav. Hyreskunden får inte heller utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta detta avtal på annan eller i sin tur uthyra hyresobjektet eller del därav till annan.

Skulle utmätning ske hos hyreskunden eller hyreskunden försätts i konkurs skall uthyraren genast underrättas och utmätningsman och konkursförvaltaren upplysas om uthyrarens äganderätt.

 

Hyresobjektet

Hyresobjektet får inte införlivas med hyreskundens fasta egendom så att det blir att anse som fast egendom och inte heller utan uthyrarens skriftliga medgivande företa ändring av eller göra ingrepp i hyresobjektet. Hyresobjektet får inte utan uthyrarens skriftliga tillstånd flyttas från ursprunglig driftsplats.

 

Underhåll av hyresobjektet

Det åligger hyreskunden att sköta hyresobjektet i enlighet med de instruktioner och anvisningar som ges i förekommande instruktions- eller serviceböcker samt även i övrigt vårda och underhålla hyresobjektet så att det är i gott skick.

 

Besiktningsrätt

Uthyraren har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga hyresobjektet.

 

Förlust av eller skada på hyresobjektet

Hyreskunden svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på hyresobjektet. Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar icke hyreskunden från hans förpliktelser enligt detta avtal. Om hyresobjektet förstörs, förslits eller förloras så att det blir obrukbart före den avtalade hyrestidens utgång skall hyreskunden genast underrätta uthyraren. Uthyraren äger rätt att i så fall begära särskild säkerhet av hyreskunden för återstående betalningar enligt detta avtal.

 

Uppsägning av avtal

Om hyreskunden önskar bringa detta avtal till upphörande vid utgången av hyrestidens slut, skall hyreskunden skriftligen underrätta uthyraren om sin avsikt. Vid utebliven underrättelse fortlöper avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Under förlängningsperioderna gäller avtalets villkor.

 

Uthyrarens rätt till uppsägning

Uthyraren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och kräva att hyresobjektet återställs enligt punkten ”Återställande av hyresobjektet” nedan eller vid behov på hyreskundens bekostnad återtaga hyresobjektet i följande fall:

Hyreskunden dröjer med betalning av hyran och/eller annan kostnad som hyreskunden enligt avtalet skall svara för, mer än 12 dagar efter förfallodagen;

Hyreskunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal;

c) Hyreskunden inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs eller träder i likvidation eller annan risk föreligger enligt uthyrarens bedömning att hyreskunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser på ett för uthyraren godtagbart sätt;

d) Hyreskunden vanvårdar hyresobjektet eller vägrar besiktning;

e) Hyreskunden missköter andra tecknade avtal med uthyraren;

f) Säkerhet för detta avtal eller annan förbindelse som hyreskunden eller annan har mot uthyraren enligt uthyrarens bedömning inte längre är betryggande;

g) Hyreskundens ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen väsentligt ändrats eller hyreskundens rörelse i sin helhet eller väsentlig del överlåtes; eller

h) Uthyraren misstänker eller har skälig grund att misstänka att avtalet utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vid avtalets upphörande enligt denna punkt

a) äger uthyraren rätt att informera tredje part om detta samt nyttja tredje part för återtagande och avyttring av hyresobjektet.

b) skall hyreskunden till uthyraren utge alla förfallna hyror och andra betalningar enligt detta avtal inklusive alla kostnader för återtagandet. Dessutom skall hyreskunden som ersättning för avtalsbrottet betala summan av alla framtida betalningar enligt avtalet. Ränta på förfallna betalningar skall utges av hyreskunden enligt punkten ”Ränta vid betalningsdröjsmål” nedan. Ersättningen för avtalsbrottet minskas med det belopp som uthyraren, efter avdrag för kostnader i samband med återtagande och avyttring, erhåller vid avyttring av hyresobjektet.

c) upphör hyreskundens nyttjanderätt till hyresobjektet med omedelbar verkan. Hyreskunden är trots att nyttjanderätten bortfaller i enlighet med vad som nu sagts inte befriad från sina skyldigheter enligt avtalet tex, betalning, vårdnadsplikt, försäkringsplikt etc.

Ränta vid betalningsdröjsmål

Vid dröjsmål med betalning av hyra eller andra krav enligt detta avtal skall hyreskunden betala ränta på förfallet belopp med 2,4% per påbörjad månad from förfallodagen, dock med ett lägsta belopp om SEK 50. Vid dröjsmål med betalning svarar hyreskunden även för avgift för betalningspåminnelse, inkassokostnader och indrivningskostnader enligt gällande lagstiftning.

 

Återställande av hyresobjektet

När avtalet upphör skall hyresobjektet utan dröjsmål och på hyreskundens bekostnad och risk sändas till den plats i Sverige som uthyraren anvisar. Hyreskundens ansvar för hyresobjektets vård upphör inte förrän uthyraren själv eller dennes representant bekräftat att hyresobjektet omhändertagits. Hyresobjektet skall, med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. Uthyraren äger rätt att, om så inte är fallet, debitera hyreskunden kostnad för reparation/återställande.

 

Överlåtelse/pantförskrivning av uthyrarens rättigheter

Uthyraren är oförhindrad att med förbehåll för hyreskundens hyresrätt överlåta eller pantförskriva dels hyresobjektet, dels uthyrarens rätt enligt detta avtal.

 

Annullering

Om hyreskunden med uthyrarens särskilda tillstånd annullerar detta avtal under tiden fr o m hyreskundens underskrift av avtalet till leveransdag skall hyreskunden till uthyraren erlägga annulleringsavgift om för närvarande 2% av avtalets totala hyreskostnad, dock med ett lägsta belopp om SEK 1.000. Om leverans inte skett inom tre månader från hyreskundens undertecknande av avtalet, och detta förhållande beror på hyreskunden, har uthyraren rätt att annullera avtalet. I så fall skall hyreskunden betala annulleringsavgift enligt ovan.

 

Betalningar

Betalning skall ske från ett hyreskunden tillhörande konto i ett kreditinstitut med hemvist i Sverige, inom EES eller i ett land som uppställer likvärdiga krav avseende motverkande av penningtvätt.

 

Avtalsstart, uppstartshyra

För tiden fr o m leverans av hyresobjektet, eller del därav, till hyrestidens startdag, som infaller den första dagen i den månad som följer närmast efter leveransdagen, utgår en uppstartshyra som debiteras med en trettiondels (1/30) månadshyra per dag. Uppstartshyran ska betalas och vara uthyraren tillhanda senast per hyrestidens startdag, om inte annat skriftligen överenskommits.

 

Force majeure och ansvarsbegränsning

Om part förhindras att fullfölja detta avtal till följd av omständighet utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, krig, lag, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar eller annan omständighet som denne inte bort räkna med och vars följder denne inte rimligen kunnat förhindra eller undanröja är parten fri från ansvar för sådan skada som den andra parten åsamkas till följd av den bristande uppfyllelsen. Förbehållen för arbetskonflikt gäller även om någon av parterna själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som må uppkomma för part i andra fall skall inte ersättas av den andra parten om denne varit normalt aktsam. Part ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskada.

 

Informationsskyldighet

Hyreskunden förbinder sig, så länge någon förpliktelse är utestående enligt detta avtal, att

skriftligen meddela uthyraren utan dröjsmål om väsentlig ändring av hyreskundens verksamhetsinriktning skett;

skriftligen meddela uthyraren utan dröjsmål om ändringar av ägarförhållanden skett i bolaget; och

skriftligen meddela uthyraren utan dröjsmål om ändringar av hyreskundens adress.

 

Information till tredje part

Hyreskunden samtycker och ger sitt medgivande till att uthyraren till tredje part kan lämna ut uppgifter om hyreskundens avtal med uthyraren, exempelvis för, men inte begränsat till, kreditprövningsändamål.

 

Samtycke till kommunikation via e-post och telefon

Hyreskunden samtycker till att kommunikation avseende avtalet kan komma att ske via e-post och telefon med den e-postadress respektive det telefonnummer som angetts i avtalet. Hyreskunden bekräftar även i förhållande till uthyraren att denne har rätt att utgå från att det endast är hyreskunden som har tillgång till i avtalet angiven e- postadress och telefonnummer.

 

Meddelanden

Har meddelande som rör detta avtal av uthyraren avsänts till hyreskunden i rekommenderat brev under hyreskundens i detta avtal angivna adress eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för uthyraren känd som rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit hyreskunden tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet. Meddelande som sänds med e-post eller telefax skall anses ha kommit hyreskunden tillhanda omedelbart.

 

Tillägg eller ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

 

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras i allmän domstol med Solna tingsrätt som första instans.

 

Klagomål

Klagomål avseende uthyrarens produkter och tjänster bör omgående meddelas uthyraren. Om uthyraren avvisar hyreskundens klagomål, finns möjlighet för hyreskunden att få ärendet prövat av allmän domstol.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.